คำแนะนำของประธานศาลฎีกา เกี่ยวกับแนวปฏิบัติในสถานกรณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 2

คำแนะนำของประธานศาลฎีกา เกี่ยวกับแนวปฏิบัติในสถานกรณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 2