สภาทนายความเข้มใช้มาตรการระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

วันที่ 27 มีนาคม 2563 ณ สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ ได้มอบหมายให้นายสมศักดิ์ อัจจิกุล นายทะเบียนและและกรรมการประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยนายอุทัย ไสยสาลี หัวหน้าสำนักงาน สภาทนายความ ตรวจดูความเรียบร้อยในการปฎิบัติงานกำหนดจุดบริเวณพื้นที่กั้นระยะห่าง ในการติดต่องานภายในสภาทนายความ โดยจัดแถวระยะห่างบุคคลเกิน 1 เมตร และจัดที่นั่งบนเก้าอี้นั่งสลับกันห้ามนั่งใกล้ชิดกัน ตามนโยบายของรัฐบาลในการรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เพื่อลดความแออัด และการบริหารจัดการอย่างเป็นระเบียบ ซึ่งจะช่วยให้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือ โควิด-19 ลดน้อยลง และสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและทนายความ ผู้มาติดต่องานสภาทนายความ นอกเหนือจากทำความสะอาดก่อนเข้าอาคารแล้ว โดยในช่วงนี้มีผู้เข้ามาใช้บริการในแต่ละวัน ประมาณ 300 คน ซึ่งเป็นมาตรการรักษาความปลอดภัยและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือโควิด-19 ของสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์