ประกาศการสมัครอบรมวิชาว่าความภาคทฤษฎีรุ่น 54 (กรณีนักศึกษาที่เคยสมัครแล้ว)

ประกาศการสมัครอบรมวิชาว่าความภาคทฤษฎีรุ่น 54 (กรณีนักศึกษาที่เคยสมัครแล้ว)
==> สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความได้ขยายเวลาการสมัครทางไปรษณีย์ (นักศึกษาที่เคยสมัครแล้ว) ออกไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563
==> สำหรับกำหนดวันและเวลาที่รับสมัครอบรมวิชาว่าความ เป็นไปตามกำหนดการเดิม หากมีการเปลี่ยนแปลงสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
**หมายเหตุ**
แนะนำนักศึกษาที่เคยสมัครแล้วสามารถสมัครทางไปรษณีย์ ด้วยขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ( covid-19) ได้แพร่ขยายมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อป้องกันการการแพร่ระบาดของโรค