ประชาสัมพันธ์การเลื่อนสอบกรณีผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงาน 1 ปี ครั้งที่ 1/2563

ประชาสัมพันธ์การเลื่อนสอบกรณีผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงาน 1 ปี ครั้งที่ 1/2563