ประกาศโครงการทนายความอาสาประจำสถานีตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดที่ดำเนินการยื่นส่งเอกสารการเบิกเงินค่าตอบแทนทนายความอาสาประจำสถานีตำรวจ ส่วนภูมิภาค เบิกของเดือนธันวาคม 2564

ประกาศโครงการทนายความอาสาประจำสถานีตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จังหวัดที่ดำเนินการยื่นส่งเอกสารการเบิกเงินค่าตอบแทนทนายความอาสาประจำสถานีตำรวจ ส่วนภูมิภาค เบิกของเดือนธันวาคม 2564