ขอเชิญสมัครสมาชิก การฌาปนกิจสงเคราะห์ สภาทนายความฯ

ขอเชิญสมัครสมาชิก การฌาปนกิจสงเคราะห์ สภาทนายความฯ
ชำระเงินแรกเข้าเพียง 650 บาท (ประกอบด้วย ค่าสมัคร 100 บาท, เงินค่าบำรุงปีละ 50 บาท และเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 500 บาท เพื่อสำรองจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์แก่สมาชิกที่เสียชีวิต ศพละ 20 บาท จำนวน 25 ศพ)
ดาวน์โหลดใบสมัคร : Download