ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมและทดสอบความรู้แก่ผู้ที่จะเป็นที่ปรึกษากฎหมายในศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวประจำปี พ.ศ.2565 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมและทดสอบความรู้แก่ผู้ที่จะเป็นที่ปรึกษากฎหมายในศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวประจำปี พ.ศ.2565 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

เปิดรับสมัคร : 17 – 27 พฤษภาคม 2565 ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วประเทศ และศาลจังหวัดที่มีอำนาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น.

ค่าธรรมเนียมในการสมัคร : 100 บาท

วันเวลาที่อบรม : วันที่ 6  – 8 กรกฎาคม 2565 ผ่านระบบสื่อิเล็กทรอนิกส์

 

***จำนวนรับสมัคร 1000 คน***

 

ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง : Download

ใบสมัครศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง : Download

ใบสมัครศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วราชอาณาจักร และศาลจังหวัดที่มีอำนาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว : Download