จดหมายข่าวสภาทนายความ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2565

จดหมายข่าวสภาทนายความ ปีที่ 10 ฉบับที่ 5 เดือนพฤษภาคม 2565 สื่อสร้างสรรค์เพื่อทนายความ เผยแพร่งานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและประโยชน์สาธารณะ