สรุปประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการทนายความอาสาประจำสถานีตำรวจภาค 8

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น. : สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดอบรม เรื่อง สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการทนายความอาสาประจำสถานีตำรวจ พ.ศ. 2561 – 2565 และปัญหาเกี่ยวกับสภานิติศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ( ภาค 8 ) ขึ้น ณ โรงแรมเดอะทวินโลตัส โฮเทล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมฯ โดยมี นายลือชา เปี่ยมสุวรรณ กรรมการบริหารสภาทนายความภาค 8 เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์สาระสำคัญของโครงการดังกล่าว ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มี นายเกียรติศักดิ์ เหลืองอังกูร อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย, นายเสาวภักดิ์ สกุลโรมวิลาส อุปนายกฝ่ายบริหาร, นายวิทยา ทองกุ้ง อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์, นายสมศักดิ์ อัจจิกุล นายทะเบียนและกรรมการประชาสัมพันธ์, นายภากร ชัชวาลวงศ์ เหรัญญิกและผู้ช่วยเลขาธิการ, นายอนุพร อรุณรัตน์ ที่ปรึกษานายกสภาทนายความ, นายทรงยศ ยอดดนตรี ที่ปรึกษานายกสภาทนายความ, นายกองตรี ดร.ธนพล คงเจี้ยง ที่ปรึกษานายกสภาทนายความและที่ปรึกษาเลขานุการ รมต ว่าการกระทรวงยุติธรรม, นายประสิทธิ์ ทองนาเมือง ประธานสภาทนายความจังหวัดบัวใหญ่, นายชัยวัฒน์ ศรีคชา ประธานสภาทนายความจังหวัดฉะเชิงเทรา, นายวันรัฐ นาคสุวรรณ อดีตกรรมการบริหารสภาทนายความภาค 8, ประธานสภาทนายความในพื้นที่ภาค 8, และกรรมการสภาทนายความในพื้นที่ภาค 8 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรม สำหรับหัวข้อในการอบรมมีดังนี้
– กฎหมายใหม่และการปฏิบัติหน้าที่ ทนายความอาสาประจำสถานีตำรวจ บรรยายโดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ
– เรื่อง การปฏิรูปการศึกษานิติศาสตร์ (สภานิติศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ) ใครได้ประโยชน์ บรรยายโดย นายประสิทธิ์ ทองนาเมือง ประธานสภาทนายความจังหวัดบัวใหญ่
– ระเบียบ/ข้อปฏิบัติ/แนะแนวทางในการปฏิบัติงาน, มุมมอง/แนวทางในการปฏิบัติงาน บรรยายโดย นายเกียรติศักดิ์ เหลืองอังกูร อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย
– ประเมินผล/ทดสอบความรู้ โดย นายเกียรติศักดิ์ เหลืองอังกูร อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย
สำหรับการอบรมโครงการในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 60 คน โดยมี นายจตุรงค์ แก้วเหล็ก กรรมการโครงการพัฒนาบุคลากร เป็นผู้กล่าวต้อนรับและพิธีกรดำเนินรายการ.