การอบรมทนายความผู้ช่วยทนายความอาสาฯ รุ่น 14 สัปดาห์ที่ 5

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. : สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการอบรมทนายความผู้ช่วยทนายความอาสา เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย รุ่นที่ 14 ผ่านระบบโปรแกรม Zoom สัปดาห์ที่ 5 สำหรับหัวข้อในการอบรมวันที่ 2 สิงหาคม 2565 มีดังนี้

– วิธีพิจารณาคดีเกี่ยวกับภาษีอากร บรรยายโดย นางกองกนก โกศัลลกูฏ สุขพันธุ์ถาวร เลขานุการศาลภาษีอากรกลาง และนายอานนท์ ทัศน์เอี่ยม ผู้พิพากษาศาลภาษีอากรกลาง

ทั้งนี้ โครงการอบรมทนายความผู้ช่วยทนายความอาสาฯ รุ่นที่ 14 จะมีการอบรมทุกวันอังคาร ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 17.00 น. มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 214 คน โดยมี นายภากร ชัชวาลวงศ์ เหรัญญิกและผู้ช่วยเลขาธิการ/กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการโครงการพัฒนาบุคลากร, ดร.เอกพงษ์ สารน้อย กรรมการโครงการพัฒนาบุคลากร และนายวรยุทธ พูลสุข กรรมการโครงการพัฒนาบุคลากร เป็นพิธีกรดำเนินรายการ.