การบรรยายฝึกอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 57 (ภาคปฏิบัติ) วันที่ 2

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ จัดให้มีการฝึกอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 57 (ภาคปฏิบัติ) แก่นักศึกษาผู้เข้ารับการอบรมผ่านโปรแกรม ZOOM เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งเป็นวันที่ 2 ของการบรรยายฝึกอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 57 (ภาคปฏิบัติ) โดยมีหัวข้อดังนี้
– การดำเนินกระบวนพิจารณาคดีของผู้รับมอบอำนาจหรือทนายความในคดีปกครอง บรรยายโดย อาจารย์พรชัย มนัสศิริเพ็ญ ประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลปกครองสูงสุด
– การเตรียมคดีและการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีแรงงาน บรรยายโดย อาจารย์รุ่งโรจน์ รื่นเริงวงศ์ อดีตผู้พิพากษาอาวุโส ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
ให้แก่นักศึกษาผู้เข้ารับการอบรมฯ ทั้งนี้สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ แห่งสภาทนายความ กำหนดจัดอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 57 (ภาคปฏิบัติ) ในระหว่างวันที่ 1-5, 7-11 สิงหาคม 2565 โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในหลายสาขามาให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์แก่นักศึกษาผู้เข้าอบรมวิชาว่าความ