ผังที่นั่งสอบภาคทฤษฎี รุ่น 59

ผังที่นั่งสอบภาคทฤษฎี รุ่น 59
⚖️⚖️⚖️สอบวันที่ 6 สิงหาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ตั้งแต่เวลา 13.30 – 17.30 น. ⚖️⚖️⚖️
สิ่งที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องเตรียมในวันสอบภาคทฤษฎี รุ่น 59
1. เอกสารรับรองการตรวจเชื้อโควิด 19 ผลตรวจไม่เกิน 48-72 ชั่วโมงก่อนเข้าสอบทุกกรณี (ฉีดครบ ฉีดไม่ครบ หรือยังไม่ได้ฉีดวัคซีน) จำนวน 1 ฉบับ ออกโดยบุคลากรทางการแพทย์ (รพสต เภสัชกร โรงพยาบาล คลินิก หรือจุดบริการตรวจโควิท)
2. บัตรประจำตัวสอบหรือบัตรประชาชน
ผังที่นั่งสอบ >>> Download