การบรรยายฝึกอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 57 (ภาคปฏิบัติ) วันที่ 3

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ จัดให้มีการฝึกอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 57 (ภาคปฏิบัติ) แก่นักศึกษาผู้เข้ารับการอบรมผ่านโปรแกรม ZOOM เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งเป็นวันที่ 3 ของการบรรยายฝึกอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 57 (ภาคปฏิบัติ) โดยมีหัวข้อดังนี้
– กฎหมายว่าด้วยอนุญาโตตุลาการและการดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ บรรยายโดย อาจารย์พสิษฐ์ อัศววัฒนาพร ผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ
– การเตรียมคดีและการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง บรรยายโดย อาจารย์ชาติชาย โฆษิตวัฒนฤกษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา
ให้แก่นักศึกษาผู้เข้ารับการอบรมฯ ทั้งนี้สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ แห่งสภาทนายความ กำหนดจัดอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 57 (ภาคปฏิบัติ) ในระหว่างวันที่ 1-5, 7-11 สิงหาคม 2565 โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในหลายสาขามาให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์แก่นักศึกษาผู้เข้าอบรมวิชาว่าความ