สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมเสวนา เรื่อง “การคุ้มครองผู้บริโภคบนเส้นทางการปฏิรูป : ปัญหา อุปสรรคและความท้าทาย” จัดโดย กมธ.สิทธิมนุษยชน ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม Lotus Suite 7 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอก คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ คณะอนุกรรมมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ (ตสร.) ด้านสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค ในคณะกรรมมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ จัดการเสวนาในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 Thailand Research Expo 2022 เรื่อง “การคุ้มครองผู้บริโภคบนเส้นทางการปฏิรูป : ปัญหา อุปสรรคและความท้าทาย” โดยมีนายอนุศักดิ์ คงมาลัย ประธานอนุกรรมาธิการ ตสร. เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย สมาชิกวุฒิสภา คณะอนุกรรมาธิการ คณะผู้จัดงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง สภาองค์กรของผู้บริโภค เครือข่ายภาคประชาชน ประชาสังคม และเครือข่ายภาคธุรกิจ เข้าร่วมการเสวนาในครั้งนี้
ร่วมกับ 26 องค์กร โดยมีตัวแทนจากสภาทนายความ 2 ท่านเข้าร่วม เผยแพร่ความรู้ในฐานะวิทยากรได้แก่ นายเจษฎา ปิยะสุวรรณวาณิช และนางสาวจุฑาทิพย์ ลิ้มพงษ์ประเสริฐ
สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ ได้จัดให้มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อ เรื่อง “การคุ้มครองผู้บริโภคบนเส้นทางการปฏิรูป : ปัญหา อุปสรรคและความท้าทาย” โดยมีวิทยากรร่วมบรรยาย ประกอบด้วย ผู้แทนจากสภาองค์กรของผู้บริโภค ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค นักวิชาการ นักกฎหมาย ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และผู้แทนจากสำนักงานศาลยุติธรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ การร่วมค้นหาแนวทางการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภค 5 ประเด็น ได้แก่ 1.ความรู้เท่าทันของผู้บริโภคในการซื้อสินค้าหรือบริการ 2.การกระจายอำนาจในการคุ้มครองผู้บริโภคไปยังท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 3.การบูรณาการหน่วยงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 4.การปฏิรูปกลไกในการระงับข้อพิพาท 5.การประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคและการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย