สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมเสวนา เรื่อง “หลักนิติธรรมกับการบังคับใช้กฎหมายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบศาลไทย “

สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมเสวนา เรื่อง “หลักนิติธรรมกับการบังคับใช้กฎหมายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบศาลไทย ” จัดโดย มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง : มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดเสวนา เรื่อง “หลักนิติธรรมกับการบังคับใช้กฎหมายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบศาลไทย ” ได้เชิญสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ มาเป็นวิทยากร โดยว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ เป็นวิทยากรร่วม ในหัวข้อ “ระบบการตรวจสอบถ่วงดุลในกระบวนการยุติธรรม”
โดยมีว่าที่ร้อยเอกชัยยงค์ ตากิ่มนอก ที่ปรึกษานายกสภาทนายความ และนายวรยุทธ พูลสุข เลขานุการนายกสภาทนายความ เข้าร่วมฟังเสวนาครั้งนี้