การฝึกอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 57 (ภาคปฏิบัติ) วันที่ 5

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ จัดให้มีการฝึกอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 57 (ภาคปฏิบัติ) แก่นักศึกษาผู้เข้ารับการอบรมผ่านโปรแกรม ZOOM เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งเป็นวันที่ 5 ของการบรรยายฝึกอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 57 (ภาคปฏิบัติ) โดยมีหัวข้อดังนี้
– การดำเนินคดีเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน บรรยายโดย อาจารย์กรวิไล เทพพันธ์กุลงาม ทนายความ
– การเตรียมคดี และการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีในศาลฎีกา แผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง บรรยายโดย อาจารย์ธีรทัย เจริญวงศ์ ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์
ให้แก่นักศึกษาผู้เข้ารับการอบรมฯ ทั้งนี้สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ แห่งสภาทนายความ กำหนดจัดอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 57 (ภาคปฏิบัติ) ในระหว่างวันที่ 1-5, 7-11 สิงหาคม 2565 โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในหลายสาขามาให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์แก่นักศึกษาผู้เข้าอบรมวิชาว่าความ