การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ระดับปริญญาตรี ประจำปี พ.ศ. 2565 เนื่องในวันรพี

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ เป็นประธานเปิดโครงการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ระดับปริญญาตรี ประจำปี พ.ศ. 2565 เนื่องในวันรพี ซึ่งในครั้งนี้ จะแบ่งการแข่งขันออกเป็นภาคภาษาไทยหัวข้อเรื่อง “ทนายความในยุคแห่งการสื่อสารและเทคโนโลยีสมัยใหม่” และภาคภาษาอังกฤษหัวข้อเรื่อง “Lawyers in the age of communication and modern technology” ซึ่งการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ในครั้งนี้ โดย นายเกียรติศักดิ์ เหลืองอังกูร อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ได้กล่าววัตถุประสงค์การจัดการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ดังกล่าว การแข่งขันในครั้งนี้มี นายเสาวภักดิ์ สกุลโรมวิลาส อุปนายกฝ่ายบริหาร, นายวิทยา ทองกุ้ง อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์, นายอนุพร อรุณรัตน์ ที่ปรึกษานายกสภาทนายความ และคณะกรรมการตัดสิน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดดังกล่าว ซึ่งมีมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 30 แห่ง

โดยมีคณะกรรมการตัดสินประกอบด้วย ดร.เอกพงษ์ สารน้อย กรรมการโครงการพัฒนาบุคลากร, นายนันทกร ไกรฤกษ์ กรรมการมรรยาททนายความ, นายอมรพันธุ์  นิติธีรานนท์ ผู้พิพากษาประจำศาลช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาศาลจังหวัดสมุทรปราการ, นางสาวกวิสรา เหล่าพิลัย อาจารย์สอนภาษา สถาบัน Perfect Thai Academy, นางสาวเนติธร โล้วโสภณกุล, นายประเสริฐ ช่วยแก้ว อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, นางสาวกาลเวลา เสาเรือน ผู้ประกาศข่าวและพิธีกร สถานีโทรทัศน์เวิร์คพอยท์ทีวี, นายวรยุทธ พูลสุข กรรมการโครงการพัฒนาบุคลากร, นางสาวจุฑาทิพย์ ลิ้มพงษ์ประเสริฐ กรรมการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย, ร้อยโท ดร.ธนกฤษฎ์ เอกโยคยะ กรรมการสำนักงานทะเบียนแบบผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร, นายเกษมสันติ์ ธีรสิทธิ์สถาพร, ดร.ปภาวัลย์ สุทธิประสิทธิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช, ดร.คงพร นิ่มเจริญชัยกุล กรรมการสอบสวนคดีมรรยาททนายความ, นายเจษฎา ปิยะสุวรรณวาณิช รองประธานสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสภาทนายความ, นายภัทร ธรรมพัฒน์พงศ์ อนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยี ศูนย์อำนวยการเลือกตั้งนายกและกรรมการสภาทนายความ, นางสาวฟองจันทร์ สุจเสน่ห์ และนางสาวอรปรียา งามสง่า ผู้ประกาศข่าวและพิธีกรรายการ สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 HD ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน โดย ดร.เอกพงษ์ สารน้อย กรรมการโครงการพัฒนาบุคลากร และนายวรยุทธ พูลสุข กรรมการโครงการพัฒนาบุคลากร เป็นพิธีกรผู้ดำเนินรายการ ซึ่งมีคณาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ เข้าชมการแข่งขันทั้งทาง Onsite และผ่านทางการถ่ายทอดสดระบบออนไลน์ทาง Facebook Live สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ในครั้งนี้

สำหรับผลการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ระดับปริญญาตรี ประจำปี พ.ศ. 2565 เนื่องในวันรพี ภาคภาษาไทย ในหัวข้อเรื่อง “ทนายความในยุคแห่งการสื่อสารและเทคโนโลยีสมัยใหม่”

รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่และทุนการศึกษาจาก ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ จำนวน 5,000 บาท ได้แก่ นางสาวตรีรัตน์ หนูขวัญแก้ว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้รับโล่และทุนการศึกษาจาก นายเกียรติศักดิ์ เหลืองอังกูร อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายจำนวน 4,000 บาท ได้แก่ นางสาวพรรษสร ศรีบุญเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้รับโล่และทุนการศึกษาจาก ดร.กิตติมา สิริศุภชัย กรรมการฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายจำนวน 3,000 บาท ได้แก่ นางสาวนันทิพร ผ่องโสภา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รางวัลชมเชยจาก นายนิพนธ์ จันทเวช เลขาธิการสภาทนายความ, นายสมศักดิ์ อัจจิกุล นายทะเบียนและกรรมการประชาสัมพันธ์, นายภากร ชัชวาลวงศ์ เหรัญญิกและผู้ช่วยเลขาธิการ และนายอนุพร อรุณรัตน์ ที่ปรึกษานายกสภาทนายความ จำนวน 4 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท รางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวเบญจวรรณ แซ่เจ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, นางสาวไอรีญณ์ แย้มเม่ง มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี, นางสาวกัญญารัตน์ จ๊ะสุนา มหาวิทยาลัยบูรพา และนายอานนท์ แสนคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

สำหรับผลการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ระดับปริญญาตรี ประจำปี พ.ศ. 2565 เนื่องในวันรพี ภาคภาษาอังกฤษหัวข้อเรื่อง “Lawyers in the age of communication and modern technology”

รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่และทุนการศึกษาจาก ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ จำนวน 5,000 บาท ได้แก่ นางสาวเศวตฉัตร จับศิลป์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้รับโล่และทุนการศึกษาจาก นายเกียรติศักดิ์ เหลืองอังกูร อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายจำนวน 4,000 บาท ได้แก่ นายนิคกี้ ชองฮัน ลิม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้รับโล่และทุนการศึกษาจาก ดร.กิตติมา สิริศุภชัย กรรมการฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายจำนวน 3,000 บาท ได้แก่ นางสาวเจนนิเฟอร์ ไฟน์ด์เลทเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รางวัลชมเชยจาก นายนิพนธ์ จันทเวช เลขาธิการสภาทนายความ, นายสมศักดิ์ อัจจิกุล นายทะเบียนและกรรมการประชาสัมพันธ์, นายภากร ชัชวาลวงศ์ เหรัญญิกและผู้ช่วยเลขาธิการ และนายอนุพร อรุณรัตน์ ที่ปรึกษานายกสภาทนายความ จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท รางวัลชมเชย ได้แก่ นายเมธานันต์ งามกิตติคุณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนางสาวอัยรินทร์ กิจการนันทศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.