สรุปประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการทนายความอาสาประจำสถานีตำรวจ ภาค 7

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. : สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการสัมมนาทนายความอาสาและกฎหมายใหม่ สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการทนายความอาสาประจำสถานีตำรวจ พ.ศ. 2561 – 2565 และปัญหาเกี่ยวกับสภานิติศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ (ภาค 7) ขึ้น ณ โรงแรม ณ เวลา ตำบลดอนตะโก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมฯ โดยมี นายนุกูล สิริสุวรรณ์ กรรมการบริหารสภาทนายความภาค 7 เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์สาระสำคัญของโครงการดังกล่าว ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มี นายเกียรติศักดิ์ เหลืองอังกูร อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย, นายวิทยา ทองกุ้ง อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์, นายสมศักดิ์ อัจจิกุล นายทะเบียนและกรรมการประชาสัมพันธ์, นายภากร ชัชวาลวงศ์ เหรัญญิกและผู้ช่วยเลขาธิการ, นายอนุพร อรุณรัตน์  ที่ปรึกษานายกสภาทนายความ, นายไพฑูรย์ พฤฒาสัจธรรม อดีตประธานสภาทนายความจังหวัดราชบุรี, ประธานสภาทนายความในพื้นที่ภาค 7, และกรรมการสภาทนายความในพื้นที่ภาค 7 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและปิดการอบรม สำหรับหัวข้อในการอบรมมีดังนี้

– กฎหมายใหม่และการปฏิบัติหน้าที่ ทนายความอาสาประจำสถานีตำรวจ บรรยายโดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ

– เรื่อง การปฏิรูปการศึกษานิติศาสตร์ (สภานิติศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ) ใครได้ประโยชน์ บรรยายโดย นายเกียรติศักดิ์ เหลืองอังกูร อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย

– ระเบียบ/ข้อปฏิบัติ/แนะแนวทางในการปฏิบัติงาน, มุมมอง/แนวทางในการปฏิบัติงาน บรรยายโดย นายเกียรติศักดิ์ เหลืองอังกูร อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย

– ประเมินผล/ทดสอบความรู้ โดย นายเกียรติศักดิ์ เหลืองอังกูร อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย และนายภากร ชัชวาลวงศ์ เหรัญญิกและผู้ช่วยเลขาธิการ

สำหรับการอบรมโครงการในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 120 คน โดยมี นายคชาชาญ พิณประภัศร์ ประธานสภาทนายความจังหวัดราชบุรี และนายวรยุทธ พูลสุข กรรมการโครงการพัฒนาบุคลากร เป็นผู้กล่าวต้อนรับและพิธีกรดำเนินรายการ.