ปิดการอบรม “English For Lawyers” รุ่น 15

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 16.00 น. : สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ปิดโครงการอบรมภาษาอังกฤษ ENGLISH FOR LAWYERS รุ่นที่ 15 โดยปูพื้นฐานภาษาอังกฤษ ฝึกฝนการสนทนา และฝึกฝนการร่างสัญญาพื้นฐาน 2 ภาษา ซึ่งจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิท-19 (COVID-19) สภาทนายความได้ตระหนักถึงมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) โดยเป็นการลดการแพร่กระจายของโรคติดต่อ และเพื่อเป็นการพัฒนาทนายความให้มีความรู้เท่าทันเทคโนโลยี ตามแนวรูปแบบวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) การอบรมในครั้งนี้ จึงเป็นการอบรมทางระบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting และถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live และมีการแสดงศาลจำลองจากตัวแทนผู้รับเข้ารับการอบรม โดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ เป็นประธานปิดการอบรมฯ ในการอบรมครั้งนี้ นอกจากนี้ยังมีวิทยากร โดย อาจารย์ทอง สีหาวงษ์ อนุกรรมการสำนักงานกิจการระหว่างประเทศ สภาทนายความ, นางสาวจารุ์ลักษณ์ บึงประเสริฐสุข อนุกรรมการสำนักงานกิจการระหว่างประเทศ สภาทนายความ และคณะฯ หลายท่านร่วมบรรยายความรู้ตลอดการอบรมในหลักสูตร.