สรุปประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการทนายความอาสาฯ (ภาค 9)

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. : สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการสัมมนาทนายความอาสาและกฎหมายใหม่ สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการทนายความอาสาประจำสถานีตำรวจ พ.ศ. 2561 – 2565 และปัญหาเกี่ยวกับสภานิติศึกษาแห่งชาติ (ภาค 9) ขึ้น ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล โฮเทล ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมฯ โดยมี นายจำแลง มงคลนิสภกุล กรรมการบริหารสภาทนายความภาค 9 เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์สาระสำคัญของโครงการดังกล่าว ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มี นายเกียรติศักดิ์ เหลืองอังกูร อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย, นายทัศไนย ไชยแขวง อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ, นายวิทยา ทองกุ้ง อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์, นายสมศักดิ์ อัจจิกุล นายทะเบียนและกรรมการประชาสัมพันธ์, นายภากร ชัชวาลวงศ์ เหรัญญิกและผู้ช่วยเลขาธิการ, ดร.กิตติมา สิริศุภชัย กรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย/ปฏิคม, นายอนุพร อรุณรัตน์ ที่ปรึกษานายกสภาทนายความ, นายกองตรี ดร.ธนพล คงเจี้ยง ที่ปรึกษานายกสภาทนายความและที่ปรึกษาเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม, ประธานสภาทนายความในพื้นที่ภาค 9, และกรรมการสภาทนายความในพื้นที่ภาค 9 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรม สำหรับหัวข้อในการอบรมมีดังนี้
– กฎหมายใหม่และการปฏิบัติหน้าที่ ทนายความอาสาประจำสถานีตำรวจ บรรยายโดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ
– เรื่อง การปฏิรูปการศึกษานิติศาสตร์ (สภานิติศึกษาแห่งชาติ) ใครได้ประโยชน์ บรรยายโดย นายทัศไนย ไชยแขวง อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ
– ระเบียบ/ข้อปฏิบัติ/แนะแนวทางในการปฏิบัติงาน, มุมมอง/แนวทางในการปฏิบัติงาน บรรยายโดย นายเกียรติศักดิ์ เหลืองอังกูร อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย
– ประเมินผล/ทดสอบความรู้ โดย นายเกียรติศักดิ์ เหลืองอังกูร อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย
สำหรับการอบรมโครงการในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 98 คน โดยมี นายทัศไนย ไชยแขวง อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ และนายสัญญวีณ์ สาสุธรรม ประธานสภาทนายความจังหวัดสงขลา เป็นผู้กล่าวต้อนรับและพิธีกรดำเนินรายการ