ผังรายงานตัวสอบปากเปล่า รุ่น 57 และกรณีรักษาสถานภาพ

ผังรายงานตัวสอบปากเปล่า รุ่น 57 และกรณีรักษาสถานภาพ
วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565 ณ อาคารเวียงผา (VPB) มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) รายงานตัว 08.00 – 08.30 น.
สิ่งที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องเตรียมในวันสอบปากเปล่า
1. เอกสารรับรองการตรวจเชื้อโควิด 19 ผลตรวจไม่เกิน 48-72 ชั่วโมงก่อนเข้าสอบทุกกรณี (ฉีดครบ ฉีดไม่ครบ หรือยังไม่ได้ฉีดวัคซีน) จำนวน 1 ฉบับ ออกโดยบุคลากรทางการแพทย์ (รพสต เภสัชกร โรงพยาบาล คลินิก หรือจุดบริการตรวจโควิท)
2. บัตรประจำตัวสอบหรือบัตรประชาชน
3. ค่าคำขออบรมจริยธรรม 1,000 บาท
***หากพ้นกำหนดเวลาในการรายงานตัว จะไม่อนุญาตเข้าสอบปากเปล่าไม่ว่ากรณีใด ๆ***