ประกาศโครงการทนายความอาสาประจำส่วนราชการ รายละเอียดการโอนเงินค่าตอบแทนทนายความอาสาประจำส่วนราชการ ส่วนภูมิภาค ภาค 1-9 เดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน 2565 (กรณีเบิกล่าช้า)

ประกาศโครงการทนายความอาสาประจำส่วนราชการ รายละเอียดการโอนเงินค่าตอบแทนทนายความอาสาประจำส่วนราชการ ส่วนภูมิภาค ภาค 1-9 เดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน 2565 (กรณีเบิกล่าช้า)