สภาทนายความชี้แจงกรณี ทนายความแสดงความคิดเห็นทางกฎหมาย

ตามที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าสังคมได้ให้ความสนใจและคาดหวังจากสภาทนายความ เพื่อให้จัดระเบียบเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นทางด้านกฎหมายของทนายความนั้น สภาทนายความขอชี้แจงว่าทนายความสามารถให้ความเห็นทางกฎหมายนั้นย่อมกระทำได้ แต่ต้องคำนึงถึงความถูกต้อง และต้องไม่มีลักษณะที่เป็นการผิดข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ.2529 หากมีผู้ร้องเรียน หรือความปรากฏว่าทนายความประพฤติอันเป็นการฝ่าฝืนต่อศีลธรรมอันดี หรือเป็นการเสื่อมเสียต่อศักดิ์ศรีและเกียรติคุณของทนายความ สภาทนายความจะดำเนินการทางคดีมรรยาทตามอำนาจหน้าที่ทันที
ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาทนายความ