ประชุมคณะอนุกรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ครั้งที่ 5/2565

เมื่อวันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ : ดร.ชัยชีพ ชโลปถัมภ์ กรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ครั้งที่ 5/2565 โดยมี นายสมพร ดำพริก อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย และคณะทำงาน เข้าร่วมประชุม โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณา ดังนี้
1. กำหนดวัน/หลักเกณฑ์ การรับสมัครทนายความเพื่อขึ้นทะเบียนทนายความอาสานั่งให้คำปรึกษา ณ ที่ทำการสภาทนายความ
2. การจัดทำบัญชีทนายความอาสาเพื่อให้ความช่วยเหลือคดี
3. คำขอรับความช่วยเหลือทางคดี