หารือถึงความร่วมมือและแนวทางการขับเคลื่อนในการให้ความช่วยเหลือชาวกองทุนหมู่บ้าน

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องรับรอง สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ นายกฤษณ์พีรัช คมสุรศิษฐ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหาร สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) และคณะนิติกร สทบ. เข้าพบ ดร. วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อหารือถึงความร่วมมือและแนวทางการขับเคลื่อนในการให้ความช่วยเหลือชาวกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทางด้านกฎหมาย ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์กับสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

สำหรับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ถือเป็นแหล่งเงินกู้ยืมหมุนเวียนที่ช่วยพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือน และแก้ไขปัญหาความยากจนระดับฐานราก  โดยเน้นให้ชุมชนพึ่งพาตนเองในการบริหารจัดการเงินที่ภาครัฐเป็นผู้จัดสรรให้ในเบื้องต้น ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 70,000 กว่ากองทุน และ 13 สาขาครอบคลุมทั่วพื้นที่ประเทศไทย