กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เข้าหารือหารือเรื่องการจัดอบรมให้กับทนายความอาสาร่วมฟังการสอบสวนในคดีอาญา มาตรา 134/1

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุม 2 ชั้น 3 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ นายธีรยุทธ แก้วสิงห์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ และนางนัยนา ภาวินทุ นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานให้คำปรึกษากฎหมายและส่งเสริมสิทธิผู้ต้องหา พร้อมคณะทำงานกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เข้าพบนายสัญญาภัชระ สามารถ อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ สภาทนายความเพื่อหารือถึงการส่งเสริมสิทธิผู้ต้องหาในชั้นสอบสวนคดีอาญา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 134/1 และการกำหนดมาตรฐานการดำเนินงานด้านคุณสมบัติของทนายความในชั้นสอบสวนคดีอาญา
นอกจากนี้ทั้งสองหน่วยงานยังได้มีการหารือเรื่องการจัดอบรมให้กับทนายความอาสาร่วมฟังการสอบสวนในคดีอาญา มาตรา 134/1 เพื่อสร้างความเข้าใจในการทำงานทั้งระบบร่วมกันในรูปแบบภาคีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ