ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ครั้งที่ 10/2565

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุม ชั้น 3 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ครั้งที่ 10/2565 ซึ่งถือเป็นการประชุมนัดแรกของคณะกรรมการชุดนี้
ทั้งนี้ที่ประชุมได้มีการพิจารณาวาระสำคัญในส่วนงานต่างๆ ได้แก่ งานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ศูนย์นิติธรรมสมานฉันท์ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการทนายความอาสาประจำสถานีตำรวจ โครงการทนายความอาสาประจำส่วนราชการ โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สำนักงานคดีปกครอง สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และสำนักระงับข้อพิพาททางเลือก (ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท)