ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลที่ปรึกษากฎหมายครั้งที่ 2/2565

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอิ่มบุญ ชั้น 4 ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง กรุงเทพมหานคร ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบหมายให้นายสมพร ดำพริก อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย เป็นผู้แทนสภาทนายความ ในการเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการกำกับดูแลที่ปรึกษากฎหมายครั้งที่ 2/2565 ตามข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยการอบรม ระเบียบปฏิบัติของที่ปรึกษากฎหมายการจดแจ้งและลบชื่อออกจากบัญชี พ.ศ. 2556 ข้อ 5 กำหนดให้มีคณะกรรมการกำกับดูแลที่ปรึกษากฎหมาย ประกอบด้วย ผู้แทนสภาทนายความหนึ่งคน