ประชุมคณะกรรมการชมรมกีฬาแบดมินตันสภาทนายความ ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาทนายความ ชั้น 4 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร : นายไพบูลย์ แย้มเอม อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการชมรมกีฬาแบดมินตันสภาทนายความ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชมรมกีฬาแบดมินตันสภาทนายความ ครั้งที่ 1/2565 โดยระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญ คือ กำหนดการจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตันสภาทนายความ (Lawyer’s Cup) ครั้งที่ 24 ณ สนามแบดมินตันเทศบาลเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ซึ่งจะจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตันในวันที่ 13 – 14 มกราคม 2565 โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 – วันที่ 10 ธันวาคม 2565 นี้ ผ่านระบบกูเกิลฟอร์ม ซึ่งคุณสมบัติผู้เข้าแข่งขันฯ ต้องเป็นทนายความ โดยมีการแบ่งประเภทการแข่งขันทั้งหมด 8 รุ่น ประกอบด้วย
– ประเภทชายคู่ มีทั้งหมด 6 รุ่น
1. รุ่นอายุรวมไม่เกิน 80 ปี
2. รุ่นอายุรวมไม่เกิน 90 ปี
3. รุ่นอายุรวมไม่เกิน 100 ปี
4. รุ่นอายุรวมไม่เกิน 110 ปี
5. รุ่นอายุรวมไม่เกิน 120 ปี
6. รุ่นอายุรวมไม่เกิน 130 ปี
– ประเภทหญิงคู่ 1 รุ่น ไม่จำกัดอายุ
– ประเภทคู่ผสม 1 รุ่น ไม่จำกัดอายุ