นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. ที่ห้องรับรอง สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน โดยมีนางชาลินี แก้วคงคา หัวหน้าโต๊ะกระบวนการยุติธรรม กอง บก.มติชน และนายสุวัฒน์ ปัญจวงศ์ ผู้สื่อข่าวสายกระบวนการยุติธรรม กอง บก.มติชน ในประเด็นสำคัญ ๆ อาทิ การขับเคลื่อนแนวนโยบายการบริหารงานภายหลังได้รับการเลือกตั้ง การให้ความช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมายในเชิงรุก แผนพัฒนาด้านเทคโนโลยีกับองค์กร และงานด้านสวัสดิการทนายความฯ