ผู้แทนคณะกรรมาธิการการศาสนาฯ วุฒิสภายื่นหนังสือถึงนายกสภาทนายความ ขอจัดทนายความเป็นที่ปรึกษาแด่พระภิกษุ

วันนี้ (1 ธันวาคม 2565) เวลา 11.30 น. ที่ห้องรับรอง สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ นายขวัญชัย โชติพันธุ์ ผู้แทนประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา ยื่นหนังสือต่อ ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อขอจัดทนายความเป็นที่ปรึกษาแด่พระภิกษุ เนื่องจากมีการร้องเรียนเกี่ยวกับพระภิกษุถูกหลอกลวงให้กระทำผิดกฎหมายหรือกระทำผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการ ทำให้มีเรื่องร้องเรียนทางสื่อสังคมออนไลน์เป็นจำนวนมาก สร้างความเสื่อมเสียศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา ซึ่งคณะกรรมาธิการการศาสนาฯ ขอให้นายกสภาทนายความมีหนังสือไปถึงประธานสภาทนายความจังหวัดทั่วประเทศให้ความช่วยเหลือพระภิกษุที่ประจำอยู่วัดในพื้นที่ เพื่อให้คำแนะนำหรือถวายความรู้ทางกฎหมายแด่พระภิกษุ เพื่อป้องกันไม่เกิดการกระทำดังกล่าว
ทั้งนี้จะมีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ต่อไป