สอบปากเปล่า รุ่น 58 และผู้รักษาสถานภาพ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2565 ณ อาคารสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ : ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยนายสมพร ดำพริก อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย, นายสัญญาภัชระ สามารถ อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ, นายสงคราม สกุลพราหมณ์ อุปนายกฝ่ายบริหาร, นายสุชาติ ชมกุล อุปนายกฝ่ายกิจการพิเศษ, นายวีรศักดิ์ โชติวานิช อุปนายกฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ/กรรมการประชาสัมพันธ์และรองเลขาธิการ, นายชัยวัฒน์ บุญเกื้อ นายทะเบียน, นายสฤษดิ์ เจียมกมล เหรัญญิก, นายฉัตรประพล แย้มเพริศศรี กรรมการบริหารสภาทนายความภาค 1 และคณะฯ ตรวจเยี่ยมพูดคุย และให้กำลังใจแก่นักศึกษาในการสอบปากเปล่าแก่ผู้สอบผ่านข้อเขียนภาคปฏิบัติของสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ รุ่นที่ 58 และผู้รักษาสถานภาพ ซึ่งในครั้งนี้มีผู้เข้าสอบปากเปล่าจำนวนทั้งสิ้น 726 คน.