อบรมจริยธรรมและมรรยาททนายความ รุ่น 58

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ จัดการอบรมจริยธรรมและมรรยาททนายความ รุ่นที่ 58 และผู้รักษาสถานภาพ : ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวเปิดการอบรมจริยธรรมและมรรยาททนายความ รุ่นที่ 58 และผู้รักษาสถานภาพ โดยมี ดร.วิรัลพัชร เวธทาวริทธิ์ธร อุปนายกฝ่ายวิชาการ เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์สาระสำคัญของการจัดอบรมดังกล่าว ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มี นายสัญญาภัชระ สามารถ อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ และนายสฤษดิ์ เจียมกมล เหรัญญิก ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรมดังกล่าว โดยการอบรมมีหัวข้อดังนี้
– การอบรมจริยธรรมในหัวข้อ “จริยธรรมและมรรยาททนายความ” โดย ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์
– การอบรมจริยธรรมในหัวข้อ “จริยธรรมในการประกอบวิชาชีพทนายความ” โดย พระมหาธนเดช ธมฺมปญฺโญ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาพระวิทยากร
สำหรับการอบรมนี้ เป็นการอบรมให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมฯ จำนวน 722 คน ซึ่งได้รับทราบถึงการปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบของจริยธรรม และศีลธรรมอันดีของวิชาชีพทนายความและผดุงความยุติธรรม เพื่อรับใช้ประชาชน โดยมี นายธีรพล ลิมวัฒนานนท์ กรรมการทดสอบ และนางสาวอัจฉรา แสงขาว กรรมการทดสอบ เป็นพิธีกรร่วมกัน.