ประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาและดำเนินการ ในกรณีที่สภาทนายความฟ้องคดีบุคคลต่างๆ 1/2566

วันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร : นายวีรศักดิ์ โชติวานิช อุปนายกฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรรมการประชาสัมพันธ์และรองเลขาธิการ เป็นประธานคณะทำงานเพื่อพิจารณาและดำเนินการ ในกรณีที่สภาทนายความฟ้องคดีบุคคลต่างๆ และในกรณีที่สภาทนายความถูกฟ้องเป็นคดี โดยมี นายสมพร ดำพริก อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย, นายสัญญาภัชระ สามารถ อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ, ดร.วิรัลพัชร เวธทาวริทธิ์ธร อุปนายกฝ่ายวิชาการ, นายสุชาติ ชมกุล อุปนายกฝ่ายกิจการพิเศษ, นายสุนทร พยัคฆ์ เลขาธิการสภาทนายความ และนายสฤษดิ์ เจียมกมล เหรัญญิก เป็นคณะทำงาน ตามที่มีมติในการประชุมคณะกรรมการสภาทนายความครั้งที่ 9-1/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา
โดยได้ร่วมประชุมหารือเพื่อยุติคดีกับคู่ความที่เชิญมา รวม 3 ราย ประกอบด้วย ทนายความนิวัติ แก้วล้วน, ทนายความเนติราษฎร์ นาคโฉม และทนายความบุญชัย วสุนธรา เพื่อดำเนินการตามกระบวนการต่อไป.