เปิดการฝึกอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 59 (ภาคปฏิบัติ) แก่นักศึกษาผ่านการอบรมแบบ Hybrid Meeting (ทั้ง Onsite และ Online)

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 5 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร : สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ แห่งสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดการฝึกอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 59 (ภาคปฏิบัติ) แก่นักศึกษาผ่านการอบรมแบบ Hybrid Meeting (ทั้ง Onsite และ Online) ขึ้น โดย ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดการอบรมฯ ขึ้น ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มี ดร.วิรัลพัชร เวธทาวริทธิ์ธร อุปนายกฝ่ายวิชาการ, นายวีรศักดิ์ โชติวานิช อุปนายกฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ/กรรมการประชาสัมพันธ์และรองเลขาธิการ และพลโท ศานิต สร้างสมวงษ์ อดีตหัวหน้าสำนักตุลาการทหารและตุลาการพระธรรมนูญ หัวหน้าศาลทหารสูงสุด ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรม สำหรับวันที่ 1 ของการบรรยายฝึกอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 59 (ภาคปฏิบัติ) โดยมีหัวข้อดังนี้

– ศาลทหาร และการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีในศาลทหาร บรรยายโดย พลโท ศานิต สร้างสมวงษ์ อดีตหัวหน้าสำนักตุลาการทหารและตุลาการพระธรรมนูญ หัวหน้าศาลทหารสูงสุด

– หลักการนำคดีสู่ศาลปกครอง ข้อพิจารณาการรับคดีของศาลปกครอง บรรยายโดย ดร. ประสาท  พงษ์สุวรรณ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

ทั้งนี้ สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ แห่งสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 59 (ภาคปฏิบัติ) ในระหว่างวันที่ 7-11, 13-17 มีนาคม 2566 โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในหลายสาขามาให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์แก่นักศึกษาผู้เข้าอบรมวิชาว่าความ.