ประกาศสภาทนายความ เรื่อง จัดพิมพ์ใบประกาศ กระดาษคองเกอร์เร่อสีเนื้อ 200 แกรม จำนวน 4,000 ฉบับ

ประกาศสภาทนายความ เรื่อง จัดพิมพ์ใบประกาศ กระดาษคองเกอร์เร่อสีเนื้อ 200 แกรม จำนวน 4,000 ฉบับ