ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ แห่งสภาทนายความ ครั้งที่ 1/2566

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร : สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ แห่งสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ แห่งสภาทนายความ ครั้งที่ 1/2566 โดยมี ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์/ประธานที่ปรึกษา, ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เดชอุดม ไกรฤทธิ์ อดีตนายกสภาทนายความ/ประธานคณะกรรมการ, นายชยธวัช อติแพทย์ ผู้อำนวยการสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ, นางสาวศรินทร เลืองวัฒนะวณิช อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ/ที่ปรึกษา และคณะกรรมการอำนวยการฯ ร่วมประชุม ทั้งนี้ในที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระในที่ประชุม เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น.