สภาทนายความจัดอบรมการใช้งาน e-Filing&CIOS และวิธีพิจารณาคดีฯ

สภาทนายความจัดอบรมการใช้งาน e-Filing&CIOS และวิธีพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้แก่สมาชิกทนายความ
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดงานอบรมการใช้งาน e-Filing&CIOS และวิธีพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1/2566 โดยมี ดร. วิรัลพัชร เวธทาวริทธิ์ธร อุปนายกฝ่ายวิชาการ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดการอบรมฯ โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 100 คน
ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า สภาทนายความต้องการพัฒนาส่งเสริมความรู้ และพัฒนาขีดความสามารถของสมาชิกสภาทนายความ โดยให้ความสำคัญกับการฟ้องคดีผ่านระบบ e-Filing และการใช้งานระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรมหรือ CIOS เนื่องจากเป็นระบบที่รวดเร็ว ประหยัด สะดวก ทันสมัย และเหมาะสมกับการใช้งานในยุคสมัยปัจจุบัน จึงได้จัดอบรมโครงการนี้ให้แก่สมาชิกทนายความ นอกจากนี้ตนมีนโยบายจัดทำห้องสืบพยานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้บริการแก่ทนายความ ณ ที่ทำการสภาทนายความ (ส่วนกลาง)
ในเวลา 9.45 น . นายฉัตรประพล แย้มเพริศศรี กรรมการบริหารสภาทนายความ ภาค 1 ได้ให้เกียรติบรรยายหัวข้อ ระบบออนไลน์ที่จำเป็นสำหรับทนายความในยุคดิจิทัล การใช้งานระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรม (CIOS) และภาพรวมการใช้งานระบบการพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์
จากนั้นนายทรงวุฒิ นิยอนรัมย์ กรรมการฝ่ายวิชาการ สภาทนายความจังหวัดนนทบุรี บรรยายหัวข้อ การใช้งานระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรม (CIOS) และภาพรวมการใช้งานระบบการพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมี นายนิพนธ์ โตบารมีกุล คณะกรรมการสภาทนายความ ภาค 1 ว่าที่ร้อยตรีหญิง เบญจวรณ จันทึก คณะกรรมการสภาทนายความ ภาค 1 นางสาวตรีนุช ภูกนกพร เลขานูการ สภาทนายความ ภาค 1 พร้อมด้วยคณะทำงาน e-Filing & cios ทำการฝึกฟ้องคดีผ่านระบบ e-Filing และภาพรวมการใช้งานระบบ e-Filing พร้อมถ่ายทอดประสบการณ์การใช้ระบบงานระบบออนไลน์ศาลยุติธรรมให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และเพิ่มทักษะ เพื่อนำไปใช้ในการยื่นฟ้องคดีผ่านระบบ e-Filing & cios ให้มีความชำนาญมากขึ้น
เมื่อเสร็จสิ้นการอบรมฯ ดร. วิรัลพัชร เวธทาวริทธิ์ธร อุปนายกฝ่ายวิชาการ ได้กล่าวปิดการอบรมฯ พร้อมขอบคุณคณะทำงาน โดยผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ได้รับวุฒิบัตรทุกท่าน