ประธานสภาทนายความจังหวัดแพร่ มอบเงินช่วยเหลือเพื่อนสมาชิก จากกองทุนเงินสวัสดิการสภาทนายความจังหวัดแพร่

วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 ณ โรงพยาบาลแพร่ นายอุเทน สุขทั่วญาติ ประธานสภาทนายความจังหวัดแพร่ ในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุนเงินสวัสดิการสภาทนายความจังหวัดแพร่ พร้อมนายธนชาติ ชาวปลายนา เลขานุการสภาทนายความจังหวัดแพร่ ได้นำเงินสวัสดิการช่วยเหลือเพื่อนสมาชิก ได้ไปเยี่ยม นายวิวัฒน์ กงเรือ ทนายความ ซึ่งประสบอุบัติเหตุ โดยมอบเงิน จำนวน 2,500 บาท
กองทุนเงินสวัสดิการสภาทนายความจังหวัดแพร่ ก่อตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ ในการส่งเสริมให้เพื่อนสมาชิกสภาทนายความจังหวัดแพร่ ได้มีส่วนร่วมช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกทนายความ คู่สมรส บุตร บิดา มารดา และดำเนินกิจกรรมเพื่อประโยชน์ร่วมกันต่อไป