ร่วมเสวนาประชุมวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 20

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น. ที่ ห้อง Auditorium อาคารปฏิบัติการ ชั้น 6 บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรมร่วมกับบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ได้จัดการประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 20 ในหัวข้อ “สีสันแห่งปัญญา สองทศวรรษสู่ความยุติธรรมที่ยั่งยืน ” โดย ดร. วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ ได้รับเชิญร่วมการเสวนาในหัวข้อ “การอํานวยความยุติธรรม เพื่อลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำทางสังคม” ซึ่งได้พูดถึงมิติด้านการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน และสภาทนายความ คือหน่วยงานที่อำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ยินดีให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย การร่างสัญญานิติกรรม และการว่าต่างแก้ต่างให้กับประชาชนที่ยากไร้และไม่ได้รับความเป็นธรรมทุกคน โดยไม่คิดค่าทนายความ
นอกจากนี้มี ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล กรรมการกฤษฎีกา รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ อนุกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และการตำรวจ วุฒิสภา ร่วมเสวนาในครั้งนี้ด้วย