ประชุมคณะทำงานจัดทำสมุดบันทึกนักกฎหมาย ปี 2567 (เจ้าหน้าที่สภาทนายความ) ครั้งที่ 1/2566

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ นายสัญญาภัชระ สามารถ อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ ในฐานะประธานคณะทำงานจัดทำสมุดบันทึกนักกฎหมาย ปี 2567 เป็นประธานการประชุมฯ (เจ้าหน้าที่สภาทนายความ) ครั้งที่ 1/2566 โดยประธานที่ประชุมได้แจ้งเรื่อง การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่สภาทนายความเป็นคณะร่วมในการจัดทำสมุดบันทึกนักกฎหมาย ปี 2567 ให้ได้รับทราบ เพื่อให้การจัดทำเสร็จตามกรอบระยะเวลาและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้พิจารณาเรื่องการกำหนดรูปแบบเนื้อหา การมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ให้กับเจ้าหน้าที่คณะทำงาน และการจัดจำหน่ายสมุดบันทึกนักกฎหมาย เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิกทนายความ