หลักสูตรอบรมทนายความสิ่งแวดล้อม รุ่น 12 สุดเข้มข้น เตรียมทำรายงานลงพื้นที่วิเคราะห์คดีดังสิ่งแวดล้อม

วันที่ 17 กันยายน 2566 เวลา 8.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สภาทนายความ ได้จัดการอบรมโครงการอบรมทนายความสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 12 โดยมีนายสัญญาภัชระ สามารถ อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ นายขวัญชัย โชติพันธุ์ รองประธานอนุกรรมการฝ่ายฝึกอบรมและวิชาการ เข้าร่วมงานและให้การต้อนรับคณะวิทยากรและผู้เข้ารับการอบรม โดยมีนายเจษฎา ปิยะสุวรรณวานิช ที่ปรึกษาอนุกรรมการฝ่ายฝึกอบรมฯ และนางสาวนภาภรณ์ ครรชิตจารุสิทธิ์ ที่ปรึกษาอนุกรรมการฝ่ายฝึกอบรมฯ เป็นผู้ดำเนินรายการ
โดยในเวลา 8.30 น. นาวาเอกกิตติกรณ์ กาญจนวณิชย์ รองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล บรรยายพิเศษ เรื่อง “การดูแลผลประโยชน์ของชาติทางทะเล” พร้อมตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ และนายไพโรจน์ จำลองราษฎร์ อนุกรรมการฝ่ายคดีฯ บรรยาย เรื่อง “การสอบข้อเท็จจริง การร่างคำฟ้องคดีสิ่งแวดล้อมในศาลยุติธรรม ตัวอย่างคดีสิ่งแวดล้อม”
จากนั้นในเวลา 13.00 น.นายพิทยา ปราโมทย์วรพันธ์ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ บรรยาย เรื่อง “หลักการควบคุมมลพิษทางน้ำ อากาศ เสียง วัตถุอันตรายของประเทศไทย และการเก็บตัวอย่าง จากแหล่งมลพิษ”
สำหรับช่วงท้ายของการอบรม นายขวัญชัย โชติพันธุ์ รองประธานอนุกรรมการฝ่ายฝึกอบรมและวิชาการ พร้อมด้วยทีมงาน ได้ชี้แจงการทำรายงานกลุ่มและการลงพื้นที่ โดยแบ่งเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้ 1.คดีเดอะบีช 2. คดีเพิกถอนโฉนดทับป่าชายเลน 3. คดีน้ำมันรั่ว จังหวัดระยอง 4. คดีเหมืองทองคำอัครา 5. คดีเหมืองสังกะสีผาแดง โดยแต่ละกลุ่มต้องทำรายงานและวิเคราะห์คดี ดังนี้ กลุ่มควายป่า กลุ่มนกกระเรียน กลุ่มกวางผา ได้รับมอบหมายให้ทำรายงานและวิเคราะห์คดีเดอะบีชร่วมกัน ,กลุ่มแมวลายหินอ่อนและกลุ่มพยูน ได้รับมอบหมายให้ทำรายงานและวิเคราะห์คดีเพิกถอนโฉนดป่าชายเลน,กลุ่มแรด ได้รับมอบหมายให้ทำรายงานและวิเคราะห์คดีน้ำมันรั่ว จังหวัดระยอง,กลุ่มสมันได้รับมอบหมายให้ทำรายงานและวิเคราะห์คดีเหมืองทองคำอัครา,กลุ่มกรูปี ได้รับมอบหมายให้ทำรายงานและวิเคราะห์คดีเหมืองสังกะสีผาแดง ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมจะทำการนำเสนอโครงงานที่ตนได้รับในวันที่ 7 ตุลาคม 2566 โดยจะมีคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม มาชมการนำเสนอผลงานของสมาชิก เพื่อวิเคราะห์และแนะนำ การนำเสนอโครงงานดังกล่าวให้กับสมาชิกผู้เข้ารับการอบรมทนายความสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 12