สภาทนายความเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลที่ปรึกษากฎหมาย

วันที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมกำแพงเพชร ชั้น 5 ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ มอบหมายให้ ดร.ชัยชีพ ชโลปถัมภ์ กรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลที่ปรึกษากฎหมาย ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาวาระต่างๆ