ประชุมเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันกีฬา Lawyer’s Cup ครั้งที่ 25

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ จัดการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬา Lawyer’s Cup ครั้งที่ 25 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-14 มกราคม 2567 ที่จังหวัดลพบุรี โดยมี ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความนายไพบูลย์ แย้มเอม อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ พร้อมด้วยประธานจังหวัดในส่วนของภาค 1 เป็นคณะทำงาน เข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมทั้งด้านอาหาร ที่พัก งานเลี้ยง ขบวนพาเหรด รถพยาบาลและกำหนดแนวทางการจัดการแข่งขันร่วมกัน