สถาบันพัฒนาวิชาชีพทนายความจัดอบรมทนายพี่เลี้ยง รุ่น 5

วันที่ 29 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. สถาบันพัฒนาวิชาชีพทนายความ จัดอบรม โครงการทนายพี่เลี้ยง รุ่น 5 ณ ห้องประชุมชั้น 4 และศาลจำลอง สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมฯ พร้อมด้วย ดร.วิรัลพัชร เวทธาวริทธิ์ธร อุปนายกฝ่ายวิชาการ สภาทนายความ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดอบรมฯ
สำหรับรูปแบบการอบรมในครั้งนี้เป็นการอบรมแบบ Workshop โดยแบ่งเป็นกลุ่ม ซึ่งจะได้รับโจทย์จากการจำลองสถานการณ์ เกี่ยวกับคดีเช็ค ซึ่งให้แต่ละกลุ่มฝึกร่างคำฟ้อง และทำคำให้การ การยื่นคำร้อง และจัดทำเอกสาร โดยมีคณะกรรมการโครงการทนายพี่เลี้ยงได้คอยให้คำแนะนำเทคนิคต่างๆ ในการทำร่างคำฟ้องและทำคำให้การ และฝึกวิธีการซักถาม ถามค้าน ถามติง การปฏิบัติตัวในศาล ในห้องศาลจำลองของสภาทนายความ
ภายหลังเสร็จสิ้นการอบรม ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ ได้มอบหมายให้ ดร.วิรัลพัชร เวทธาวริทธิ์ธร อุปนายกฝ่ายวิชาการ กล่าวปิดการอบรมฯ ดังกล่าว โดยกล่าวว่า การที่สภาทนายความได้จัดให้มีโครงการทนายพี่เลี้ยง เพื่อรองรับสมาชิกทนายความที่ได้รับใบอนุญาตใหม่ ที่ยังไม่มีประสบการณ์ในการว่าความ และไม่รู้วิธีปฏิบัติในการเขียน ให้มีทักษะ ความรู้เพิ่มขึ้น อันจะเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบวิชาชีพทนายความได้นำไปปฏิบัติให้ถูกต้องและเหมาะสมต่อไป