อบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 60 (ภาคปฏิบัติ) เป็นวันที่ 10

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร : สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ แห่งสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการฝึกอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 60 (ภาคปฏิบัติ) แก่นักศึกษาผ่านการอบรมแบบ Hybrid Meeting (ทั้ง Onsite และ Online) ซึ่งเป็นวันที่ 10 ของการอบรม โดยในเวลา 9.00 -12.00 น. อาจารย์อานนท์ วิบูลย์สวัสดิ์ รองอธิบดีศาลแรงงาน ภาค 2 ให้เกียรติ บรรยาย หัวข้อ การเตรียมคดีและการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีแรงงาน
และในช่วงบ่ายเป็นการฝึกภาคปฏิบัติ โดยมีนายสยุม ไกรทัศน์ กรรมการทดสอบ สำนักฝึกอบรมวาว่าความ แห่งสภาทนายความและนางสาวอัจฉรา แสงขาว กรรมการทดสอบ สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความฯ ให้คำแนะนำและฝึกทักษะการเขียนเอกสารคำร้องต่าง ๆ อาทิ ใบแต่ง คำร้องขอออกหมายเรียก คำแถลงขอปิดหมาย ร่างคำฟ้อง เป็นต้น โดยมีนายธีรพล ลิมวัฒนานนท์ กรรมการอำนวยการสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ เป็นผู้ดำเนินรายการ