อบรม วทน. รุ่น 3 สัปดาห์ที่ 2

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 9.00 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร ได้จัดการอบรมหลักสูตร “การบริหารเชิงนิติศาสตร์ระดับสูง” (วทน.) รุ่นที่ 3 โดยมีนายสมพงษ์ จู่ตันซ่วน ผู้อำนวยการวิทยาลัยทนายความ นายสงคราม สกุลพราหมณ์ อุปนายกฝ่ายบริหาร และนายพรศักดิ์ สังข์สังวาลย์ กรรมการและเลขานุการ วิทยาลัยทนายความ ให้การต้อนรับผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งสิ้น 80 คน เข้าร่วม โดยในวันนี้ ดร.เชาวนะ ไตรมาส อดีตเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ให้เกียรติบรรยาย หัวข้อ “หลักกฎหมายนิติธรรมกับกฎหมายการเมืองทางปกครองและการบริหาร” และรองศาสตราจารย์ สุขุม นวลสกุล อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง บรรยาย หัวข้อ “หลักยุติธรรมในแนวทางรัฐศาสตร์” โดยผู้เข้ารับการอบรม วทน. รุ่น 3 ให้ความสนใจซักถามและแลกเปลี่ยนความเห็นร่วมกับวิทยากร พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกัน