มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 61

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2567เวลา 15.00 น. ณ หอประชุมพ่อขุนรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 61 ผู้รักษาสถานภาพและกรณีผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงานทนายความมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ครั้งที่ 1/2567
ในโอกาสนี้ ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ ได้ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมวิชาว่าความฯ โดยมีนายสงคราม สกุลพราหมณ์ อุปนายกฝ่ายบริหาร นายสมพร ดำพริก อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย นายสุนทร พยัคฆ์ เลขาธิการ ดร.วิรัลพัชร เวธทาวริทธิ์ธร อุปนายกฝ่ายวิชาการ นายไพบูลย์ แย้มเอม อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ นายสฤษดิ์ เจียมกมล เหรัญญิก นายชยธวัช อติแพทย์ ผู้อำนวยการสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ ดร.พิษณุ โหระกุล กรรมการอำนวยการ สำนักฝึกอบรมฯ นายธีรพล ลิมวัฒนานนท์ กรรมการอำนวยการสำนักฝึกอบรมฯ ดร. วิภาต อภิปาลกุลดำรง กรรมการและเลขานุการพร้อมด้วยกรรมการทดสอบ สำนักฝึกอบรมฯ นายพนิต บุญชะม้อย รองประธานกรรมการมรรยาททนายความ นายวิทยา จงวรกุล ประธานคณะกรรมการงบประมาณและบัญชี นายประพัฒน์ ปัญญาวัฒนานนท์ ที่ปรึกษานายกสภาทนายความ ดร.คุณานนต์ นงนุช ประธานสภาทนายความจังหวัดอยุธยา นายวิรยุทธ ชูสุวรรณ ประธานสภาทนายความจังหวัดสมุทรปราการ ว่าที่ร้อยตรีเอกชัย จันทพึ่ง ประธานสภาทนายความจังหวัดสระบุรี นายสมพร หลุงเจริญ ประธานสภาทนายความตลิ่งชัน เข้าร่วมพิธี โดยในครั้งนี้มีผู้ผ่านการฝึกอบรมวิชาว่าความ จำนวน 2,351 คน