ข่าวสารทั้งหมด

กลุ่มผู้เข้าอบรม English For Lawyers จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์

วันที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร : กลุ่มผู้เข้าอบรมจากโครงการ English For Lawyers ร่วมจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพร ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ พร้อมด้วย ว่าที่พันตรี...

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมและทดสอบความรู้ผู้ที่จะเป็นที่ปรึกษากฎหมายในศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมและทดสอบความรู้ผู้ที่จะเป็นที่ปรึกษากฎหมายในศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง : Download ใบสมัครศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง : Download ใบสมัครศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วราชอาณาจักร และศาลจังหวัดที่มีอำนาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว : Download

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคปฏิบัติรุ่นที่ 50 และผู้รักษาสถานภาพ

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคปฏิบัติรุ่นที่ 50 และผู้รักษาสถานภาพ ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อ : Download   ข้อปฏิบัติผู้สอบผ่านและสอบไม่ผ่านภาคปฏิบัติรุ่นที่ 50

แจ้งทนายความอาสา รับค่าตอบแทนที่ค้างจ่าย ของปี 2558 และ 2559

แจ้งทนายความอาสา รับค่าตอบแทนที่ค้างจ่าย ของปี 2558 และ 2559

ประกาศรายชื่อผู้สมัครทางไปรษณีย์ (นักศึกษาใหม่) สมัครอบรมวิชาว่าความรุ่นที่ 52

ประกาศรายชื่อผู้สมัครทางไปรษณีย์ (นักศึกษาใหม่) สมัครอบรมวิชาว่าความรุ่นที่ 52 *** เพื่อความสะดวกในการมาติดต่อรับบัตร ให้นักศึกษาจดเลขประจำตัวหรือปริ้นหน้าที่มีรายชื่อตัวเอง ให้มาติดต่อรับบัตรประจำตัวพร้อมกับเอกสารต่างๆที่กำหนดไว้ *** ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อ : Download

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม โครงการปฏิรูปทนายความอาสา ทนายความขอแรง และที่ปรึกษากฎหมายของเด็กและเยาวชน ประจำงบประมาณ ปี พ.ศ.2562 (ส่วนกลาง)

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม โครงการปฏิรูปทนายความอาสา ทนายความขอแรง และที่ปรึกษากฎหมายของเด็กและเยาวชน ประจำงบประมาณ ปี พ.ศ.2562 (ส่วนกลาง) วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 เวลา 12.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร *** พร้อมเปิดรับลงทะเบียนแจ้งความประสงค์นั่งปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานีตำรวจในเขตนครบาล 1-9...

รายชื่อผู้สมัครอบรมวิชาว่าความรุ่นที่ 52 (กรณีนักศึกษาเก่าสมัครทางไปรษณีย์)

รายชื่อผู้สมัครอบรมวิชาว่าความรุ่นที่ 52  (กรณีนักศึกษาเก่าสมัครทางไปรษณีย์) *** รายชื่อเรียงตามตัวอักษร *** บัตรประจำตัวจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่จัดส่งเอกสารที่ระบุไว้ในใบสมัคร สำหรับนักศึกษาที่เอกสารถูกต้อง และชำระเงินครบตามค่าธรรมเนียมที่ระบุไว้ บุคคลใดที่ไม่ได้รับบัตรประจำตัวสอบ ให้ปริ้้นรายชื่อตัวเองตามประกาศนี้คู่กับบัครประชาชน หรือบัตรที่ราชการออกให้เข้าสอบได้ *** นักศึกษาที่มาสมัครด้วยตัวเองจะไม่มีรายชื่อตามประกาศ *** ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อ : Download

ลงพื้นที่ชุมชนในกรุงเทพมหานคร

วันที่ 8 เมษายน 2562 เวลา 9.00-16.30 น. : นางสาวเสาวรียา ไชยยังธัญทวี กรรมการฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย/ปฏิคม ในฐานะประธานโครงการ “หน่วยเคลื่อนที่บริการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายอย่างบูรณาการ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม” พร้อมด้วย นายชัยวัธน์ ประจงใจ นายทะเบียน และทนายความอาสา ร่วมลงพื้นที่ชุมชนในกรุงเทพมหานคร โดยรับเรื่องราวร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือและให้คำปรึกษาทางกฎหมายกับชาวบ้าน ซึ่งได้นำร่องโครงการ 4 แห่ง...

๕ เมษายน วันคล้ายวันประสูติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

๕ เมษายน วันคล้ายวันประสูติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอถวายพระพร ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ คณะผู้บริหารสภาทนายความ สมาชิกสภาทนายความ และพนักงาน สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

ขอเชิญสมาชิกสภาทนายความ เข้าร่วมโครงการจัดหาอาวุธปืนให้แก่ข้าราชการ และ เจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ขอเชิญสมาชิกสภาทนายความ เข้าร่วมโครงการจัดหาอาวุธปืนให้แก่ข้าราชการ และ เจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ดาวน์โหลดแคตตาล็อก : Download ดาวน์โหลดใบสั่งจอง : Download