สภาทนายความฯ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 17.00 น. ที่ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนพหลโยธิน เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร : สภาทนายความฯ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 เพื่อแถลงผลงานประจำปี 2561, พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561, พิจารณางบดุล...

สัมมนา โครงการ “ปฏิรูปทนายความอาสา ทนายความขอแรง และที่ปรึกษากฎหมายของเด็กและเยาวชน” ประจำงบประมาณ ปี พ.ศ. 2562 (ส่วนกลาง)

เมื่อวันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 สภาทนายความจัดสัมมนา โครงการ “ปฏิรูปทนายความอาสา ทนายความขอแรง และที่ปรึกษากฎหมายของเด็กและเยาวชน” ประจำงบประมาณ ปี พ.ศ. 2562 ขึ้น ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีว่าที่ ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร...

บรรยากาศคณะบุคคลต่างๆ เข้ามอบกระเช้าร่วมแสดงความยินดีกับนายกสภาทนายความ

วันที่ 26 เมษายน 2562 ณ สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร : บรรยากาศคณะบุคคลต่างๆ เข้ามอบกระเช้าร่วมแสดงความยินดีกับ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ ที่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งนายกสภาทนายความเป็นสมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2562- 2565

ร่วมงานพิธีฌาปนกิจคุณแม่มาลี รัตนบุรี

วันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ พร้อมด้วย นายเกียรติศักดิ์ เหลืองอังกูร กรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย, นายจำแลง มงคลนิสภกุล กรรมการบริหารสภาทนายความภาค 9 และนายภากร ชัชวาลวงศ์ กรรมการโครงการพัฒนาบุคลากร ร่วมในงานพิธีฌาปนกิจคุณแม่มาลี...

แผนผังที่นั่งสอบปากเปล่าและกำหนดการอบรมจริยธรรม ผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงาน 1 ปี ครั้งที่ 1/62 ผู้ผ่านการฝึกอบรมวิชาว่าความรุ่นที่ 50 และผู้รักษาสถานภาพ

แผนผังที่นั่งสอบปากเปล่าและกำหนดการอบรมจริยธรรม ผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงาน 1 ปี ครั้งที่ 1/62 ผู้ผ่านการฝึกอบรมวิชาว่าความรุ่นที่ 50 และผู้รักษาสถานภาพ รายละเอียดในวันสอบ .................................................................................. *** เริ่มแรกรายงานตัวตามเลขประจำตัวลงทะเบียน A - M และเมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วให้เข้าห้องนั่งตามแถวที่นั่ง 1 - 30 จะไม่มีแถว A - M เหมือนตอนลงทะเบียน *** *** ปัญหาส่วนมากนักศึกษาจะไม่ดูแถวที่นั่งจะดูแค่ว่า ลงทะเบียนแถว A แถว...

ประกาศคณะกรรมการดำเนินกิจการของการฌาปนกิจสงเคราะห์สภาทนายความ เรื่อง ระเบียบคณะกรรมการดำเนินกิจการของการฌาปนกิจสงเคราะห์สภาทนายความ ว่าด้วยการปฏิบัติตามข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.๒๕๕๒ (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓)

ประกาศคณะกรรมการดำเนินกิจการของการฌาปนกิจสงเคราะห์สภาทนายความ เรื่อง ระเบียบคณะกรรมการดำเนินกิจการของการฌาปนกิจสงเคราะห์สภาทนายความ ว่าด้วยการปฏิบัติตามข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.๒๕๕๒ (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓)

กลุ่มผู้เข้าอบรม English For Lawyers จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์

วันที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร : กลุ่มผู้เข้าอบรมจากโครงการ English For Lawyers ร่วมจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพร ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ พร้อมด้วย ว่าที่พันตรี...

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมและทดสอบความรู้ผู้ที่จะเป็นที่ปรึกษากฎหมายในศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมและทดสอบความรู้ผู้ที่จะเป็นที่ปรึกษากฎหมายในศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง : Download ใบสมัครศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง : Download ใบสมัครศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วราชอาณาจักร และศาลจังหวัดที่มีอำนาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว : Download

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคปฏิบัติรุ่นที่ 50 และผู้รักษาสถานภาพ

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคปฏิบัติรุ่นที่ 50 และผู้รักษาสถานภาพ ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อ : Download   ข้อปฏิบัติผู้สอบผ่านและสอบไม่ผ่านภาคปฏิบัติรุ่นที่ 50

แจ้งทนายความอาสา รับค่าตอบแทนที่ค้างจ่าย ของปี 2558 และ 2559

แจ้งทนายความอาสา รับค่าตอบแทนที่ค้างจ่าย ของปี 2558 และ 2559